ks-liten.jpg (3071 bytes)

Til Hans Majestet kong Harald personlig

  I følge Grunnloven (se §§ 2, 4 og 16) er Kongen det høyeste menneskelige overhode for Den norske kirke.  Kristent Samlingsparti, samlet til landsmøte i Kautokeino den 14. august 1999, henstiller til Hans Majestet kong Harald å sørge for at avskjedssakene mot sokneprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen blir trukket tilbake, og at biskop Rosemarie Køhn og kapellan Siri Sunde blir avsatt.  Siden Regjeringen har gjort opprør mot Grunnloven i disse sakene ligger ansvaret nå på Hans Majestet kong Harald personlig.  Det norske kirkesøkende folk ser med undring og hellig harme på at Den norske kirke (Dnk) for tiden styres etter helt andre prinsipper enn vår konstitusjon fastsetter. Personer med høye posisjoner innen Dnk forsøker i realiteten å avsette kirkens egentlige herre som er Jesus Kristus.  Vi forventer at Hans Majestet kong Harald personlig griper inn i denne dypt alvorlige krisesituasjonen på liknende måte som Hans Majestet kong Haakon i sin tid satte foten ned overfor nazistiske opprøre.

Landsmøtet for Kristent Samlingsparti

Ivar Kristianslund
Formann

 

NYTT KRISTENT IKKE SOSIALISTISK PARTI  I STERK VEKST

Kristent Samlingsparti, en sammenslutning av tre kristne partier, holdt i helgen sitt første landsmøte i Kautokeino. Stedet var ikke tilfeldig valgt. Så og si hele partiledelsen i det lokale KrF-partiet har meldt seg inn i Kristen Samlingsparti. Partiformann er tidligere høgskoleprofessor og bonde Ivar Kristianslund. Partiet har tre nestledere, bedriftsrådgiver Morten Selven, tidligere Samlingspartiet Ny Fremtid, Emanuel Valand nyvalgt org nestleder, samt bedriftsleder Karl J. Granberg, tidligere Kristent Konservativt parti.

Partiet stiller allerede lister i flere fylker og kommuner, bl a i Oslo. Mange kristne har reagert på KrF venstrevridning og liberalisering etter at Kåre Kristiansen ble presset ut av partiet. Spesielt utnevnelsen av den liberale Oslo-biskop Stålseth samtidig med at de suspenderer og går til rettsak mot lojale prester som Olav Berg Lyngmo, har falt mange kristne tungt for brystet. Lyngmo har full støtte i sitt menighetsråd. At nå KrF-leder Valberg vil ha kjønnskvotering i aksjeselskaper på bekostning av eieroppnevnte styremedlemmer, ser man som et ytterligere forstyrrelse av det private initiativ, noe bedrifter i stadig økende konkurranse er så avhengig av.

Kristent Samlingsparti mener de nåværende partier på Stortinget fullstendig har snudd ryggen til den kristne grunnvoll Bibelen og Grunnloven forfekter. I partiets logo står "Kristus samler" og partiet vil arbeide for at den kristne basis skal bli styrket både i familiene, i skoler og barnehager og ikke minst i utenrikspolitikken. Støtte til Israel står sentralt og partiet er skeptisk til Osloavtalen. Bl.a. vil partiet arbeide for at Jerusalem blir Israels hovedstad.


TALE TIL STATSRÅD JON LILLETUN DEN 8. 8. 1999.

Først en innledning med takk og presentasjon og opplysning om de 5832 underskrifter.  Deretter:
Som kirkestatsråd er du sikkert fullt klar over at Rosemarie Køhn ikke kan være biskop i Den norske kirke.  Heller ikke kan Siri Sunde være prest.  Hvis du lar disse kvinnene fortsette, handler du stikk i strid med både Bibelen og Grunnloven.  Du kan heller ikke skylde på press fra Stortinget.  Stortinget har nemlig plikt til å respektere Grunnloven. Alt annet er et forsøk på statskupp som folket har rett til å motsette seg med alle tjenlige midler.  Å la disse kvinnene beholde stillingene er spesielt urimelig på bakgrunn av at du har reist avskjedssak mot to sokneprester i Finnmark.  Du er selvfølgelig helt klar over at disse prestene ikke har gjort noe annet "galt" enn å være trofaste mot det ordinasjonsløftet de har avlagt.

Det er nå opp til deg å ta stilling til om Den norske kirke skal være den eneste samfunnsinstitusjon hvor troløse tjenere får fortsette med sine foresattes velsignelse, mens trofaste tjenere blir straffet med avskjed.  Du har et stort ansvar!  Jeg vil minne deg om det som Jesus sier i Matt: 7,22-23:  Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?

Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!

Dersom du avskjediger Finnmarksprestene og beholder de to kvinnene gjør du helt opplagt urett, Lilletun.  Jeg vil herved advare deg.  Du står i fare for å gå evig fortapt på grunn av dette!

  Ivar Kristianslund

I tillegg ble omtrent følgende sagt, gjengitt etter hukommelsen:

Måtte Gud velsigne deg, Lilletun, og gi deg kraft, visdom og frimodighet til å gjøre Guds vilje i denne saken.

 

POLITISK LANDSMØTE I KAUTOKEINO

Det nye kristne partiet i Norge, Kristent Samlingsparti (KS) eller Samlingspartiet Ny Fremtid (SNF) arrangerer landsstyremøte og landsmøte i Kautokeino fjellstue fredag den 13. og lørdag den 14. august.  Landsstyremøtet begynner kl 14 og landsmøtet kl 18 fredag.  Søndag blir det gudstjeneste i Kautokeino Bedehus kl 11.  Partiet er resultatet av at to andre partier etter hvert er blitt innlemmet i Samlinspartiet Ny Fremtid.  Partiet stiller lister i 4 fylker under dette navnet ved høstens valg.  Men etter siste sammenslutning i september 1998 er partiet blitt markedsført under navnet Kristent Samlingsparti fordi det er dette navnet man ønsker å bruke.  Navneforandringen er nå godkjent av Notarius Publicus, men ved valget må man bruke det gamle navnet Samlingspartiet Ny Fremtid.

Kristent Samlingsparti (KS) har en klar kristen profil med Bibelen som ufravikelig norm og Grunnloven som avledet norm.  Partiet går inn for å avskaffe Fosterdrapsloven, Partnerskapsloven og såkalt "samboersklap" som er en moderne form for hor.  Videre vil partiet ha slutt på at barn og unge blir forført av evolusjonseventyr og oppfordring til utukt gjennom undervisningsinstitusjoner, helseinstitusjoner og media.  Kristendomsundervisningen skal være sann bibelsk undervisning hvor barna oppdras til tro og gudsfrykt og derved til dugelige mennesker for Gud og sin neste. Andre religioner og livssyn skal ikke inngå i kristendoms-undervisningen.  Kristendommen skal fremstilles som det den er, nemlig sannhet basert på historiske fakta.  Bare ved at mennesket lærer Sannheten å kjenne kan mennesket bli frigjort og få noe meningsfylt å leve for.  Da kan man også ha håp om å overflødiggjøre rusmidlene som nå er i ferd med å ødelegge folket.  KS går inn for at kampen mot rusmidlene intensiveres på alle felt.  Skattepenger skal ikke brukes til rusmidler, verken direkte ved offentlige tilstelninger eller indirekte som støtte til organisasjoner som serverer rusmidler til sine medlemmer.  Korrupsjonen innen Den norske kirke skal avskaffes ved at prester og biskoper som bryter sitt ordinasjonsløfte må få avskjed fra sine stillinger.  Det er ingen mening i at skattepenger skal brukes til å lønne prester og biskoper som er kristendommens fiender.KS vil også ha slutt på korrupsjonen innen politi og rettsvesen.  Det må bli slutt på at politiet systematisk henlegger saker som gjelder blasfemi og pornografi og at domstolene klart bryter Grunnloven som i saken mot Børre Knudsen.  Det er også nødvendig at maktfordelingsprinsippet gjenopplives i vår forfatning, slik at stortingets flertallsdiktatur ikke får fortsette.  Det må kartlegges i hvilken grad frimureri og liknende undergraver vårt demokrati og fører Norge inn i internasjonale sammenhenger som folket ikke er tjent med.  KS går klart i mot EU, EØS og Schengen-avtalen. Nasjonalstaten er i overensstemmelse med Guds vilje.  Partiet ønsker et sterkt forsvar til vern av det land Gud har gitt oss.  Kristent Samlingsparti  gir helhjertet støtte til Israel og dets rett til det land Gud ga Abraham.  Norges ambassade i Israel må straks flyttes til Jerusalem som er Israels evige hovedstad.

Kristent Samlingsparti er et klart ikke-sosialistisk parti som vil avskaffe overflødig byråkrati og ulønnsomme skatteinnkrevninger.  Partiet går inn for at enkeltmennesket og familien skal få tilbake sin gudgitte frihet, men at samtidig ansvaret overfor Gud og medmennesker tydeliggjøres.  Det må bli slutt på at offentlig reguleringsiver dreper sunn tiltakslyst i næringslivet.  Derimot er det grunn til å stanse pornoindustrien og liknende nedbrytende virksomhet.

Partiet vil ha slutt på offentlig tyveri som finner sted for eksempel ved at staten bryter løfter om pensjoner eller ved at staten tar fra eierne beiterettigheter idet man beskytter rovdyr som ødelegger beitemulighetene.  Det siste er også grovt dyreplageri i statlig regi og selvsagt i strid med Guds kulturoppdrag til menneskene.  Rovdyra kan man ta vare på på annen måte.

Kristent Samlingsparti er i sterk vekst.   Stadig flere velgere forstår at dersom avkristningen skal fortsette, vil sosialutgiftene eksplodere mens andelen arbeidsføre mennesker vil gå drastisk ned.  Resultatet vil bli økonomisk kaos og undergraving av demokratiet.  Kristent Samlingsparti er det eneste partiet som ønsker å gjøre noe med disse utviklingstendensene i tide.  Ved fylkestingsvalgene høsten 1999 stiller Kristent Samlingsparti lister i Finnmark, Troms og Østfold.  Partiet har kommunestyrevalglister i Oslo, Kautokeino, Storfjord, Fredrikstad, Sarpsborg, Eidsberg og Råde.  Ved stortingsvalget i 2001 kommer partiet til å stille lister i alle landets fylker.

 

KØHN OG SUNDE MÅ FÅ AVSKJED!

Kirkeminister Jon Lilletuns troverdighet i kirkepolitikken blir mer og mer tynnslitt.  

På den ene siden har han gått til avskjedssak mot to bibeltro sokneprester i Finnmark som har strevd for å gjøre sin plikt både mot Bibel, bekjennelsesskrifter og ordinasjonsløfte og som ikke kan lastes for noe annet enn i verste fall at de av samvittighetsgrunner har sett seg nødt til å begå helt bagatellmessige brudd på kirkens ytre ordninger.  Samtid er det fra KrF-hold blitt hevdet at de to prestene har fått tilbud om alternativt tilsyn, noe som ikke stemmer med virkeligheten og som Lilletun likevel ikke har dementert.  

På den annen side har Lilletun hittil ikke løftet en finger for å avsette Rosemarie Køhn og Siri Sunde som begge har begått grove brudd både på kirkens ordninger, Bibelens lære, bekjennelsesskriftene, ordinasjonsløftet og på elementær ærlighet og folkeskikk.

Da Ludvig Nessa i sin tid ble fradømt prestestillingen ble det hevdet fra flere hold at både biskopen og hoveddommeren og andre involverte var frimurere.  Dommen mot Nessa ble da også fra fremtredende juridisk hold fremstilt som et justismord.  Mange begynner nå å spørre hvem det egentlig er som styrer Den norske kirke.  Skal kirken tjene Jesu Kristi sak, eller skal den tjene helt andre interesser?  Når sentrale aktører innen kirken gjør det stikk motsatte av det som de er forpliktet til i følge Bibelen og Grunnloven, begynner det hele å bli svært mistenkelig.  Dersom Lilletun ikke er villig til å rydde opp i korrupsjonen innen kirken, må han forberede seg på å høste storm når tiden er moden!

Også mange innenfor KrF har reagert meget sterkt på Lilletuns kirkepolitikk.  Høsten 1998 gikk de fleste medlemmene av KrF i Kautokeino ut av partiet og over i Kristent Samlingsparti.  Blant disse var partiets formannskapsmedlem og kommunestyrererepresentanter.  Også ellers i landet har både menige medlemmer og kommunestyrerepresentanter meldt seg ut av partiet.  I dag står det i avisen Dagen at lederen i Meland KrF, Stian Lavik melder seg ut av KrF i protest mot regjeringens kirkepolitikk.  Lavik står på sikker plass på KrFs kommunevalgliste i Meland.  Han er for øvrig oldebarnet til KrFs første stortingsmann.

Dersom Lilletun fortsetter å tråkke på Bibelen i sin kirkepolitikk, må han regne med stadig økende problemer med grasrota i partiet.  KrF kan ikke i lengden se bort fra at det nå finnes et alternativ til KrF, nemlig Kristent Samlingsparti som står klippefast på Bibelen og som er sterkt på offensiven.

En spontan underskriftskampanje for å få avsatt Rosemarie Køhn fra bispestillingen og Siri Sunde fra prestestillingen har, uten bruk av annonsering og annen betalt markedsføring resultert i nesten 6000 underskrifter.  Tirsdag den 10. august kl. 11.00 vil Kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun bli overrakt disse underskriftene på sitt kontor i regjeringskvartalet.  Delegasjonen som kommer med listene består av formannen i Kristent Samlingsparti, Ivar Kristianslund fra Østfold, tidligere prost Stein Henriksen fra Vest-Agder og hovedstyremedlem i Misjonssambandet, Øystein Bliksås fra Nord-Trøndelag.  Kravet om å gi de to kvinnene avskjed er rimelig, i og med at begge har satt Bibelen, som er Kirkens grunnlov, til side på det groveste i flere sammenhenger.  Oppropet som har samlet så mange underskrifter  har følgende ordlyd: 

Den norske kirke er et trossamfunn med en lære og bekjennelse som prester og biskoper forplikter seg på ved sitt ordinasjonsløfte.  Bibelen er grunnleggende og uforanderlig norm.  Rosemarie Køhn og Siri Sunde har både i ord og handling gått inn for det stikk motsatte av hva Bibelen lærer. Og det i sentrale spørsmål som gjelder evig frelse eller evig fortapelse og hvor Bibelen ikke er til å misforstå.  Dette kan kirken ikke leve med!  I følge Grunnloven (bl.a. § 2, § 4, § 9 og § 16) påligger det Kongen å gripe inn, og vi forventer at Kongen gjør sin konstitusjonelle plikt i en slik krisesituasjon!

Vi ber derfor kirkestatsråd Lilletun å treffe tiltak for snarest å bringe Siri Sundes ansettelse i kapellanstilling til opphør.  Videre ber vi kirkestatsråden innstille på at Rosemarie Køhn av regjeringen straks skal meddeles avskjed fra Hamar bispestol. Og at regjeringen skal innskjerpe overfor de andre biskopene at Bibelen alltid skal følges i lærespørsmål.  Vi ber også regjeringen å vedta innstillingen.  IK


Underskriftskampanje
BLIR ROSEMARIE KØHN OG SIRI SUNDE AVSATT?

Formannen i Kristent Samlingsparti, Ivar Kristianslund, har tatt initiativ til en underskriftskampanje. Hensikten er å få Rosemarie Køhn og Siri Sunde, som har gjort opprør mot Bibelen, avsatt fra de kirkelige stillingene som henholdsvis biskop og kapellan. Oppropet som man innbys til å skrive under på er stilet til kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun. Det har følgende tekst:

Den norske kirke er et trossamfunn med en lære og bekjennelse som prester og biskoper forplikter seg på ved sitt ordinasjonsløfte. Bibelen er grunnleggende og uforanderlig norm. Rosemarie Køhn og Siri Sunde har både i ord og handling gått inn for det stikk motsatte av hva Bibelen lærer. Og det i sentrale spørsmål som gjelder evig frelse eller evig fortapelse og hvor Bibelen ikke er til å misforstå. Dette kan kirken ikke leve med. I følge Grunnloven (bl.a. § 2, § 4, § 9 og § 16) påligger det Kongens å gripe inn, og vi forventer at Kongen gjør sin konstitusjonelle plikt i en slik krisesituasjon.

Vi ber derfor kirkestatsråd Lilletun å treffe tiltak for snarest å bringe Siri Sundes ansettelse i kapellanstilling til opphør. Videre ber vi kirkestatsråden innstille på at Rosemarie Køhn av regjeringen straks skal meddeles avskjed fra Hamar bispestol. Og at regjeringen skal innskjerpe overfor de andre biskopene at Bibelen alltid skal følges i lærespørsmål. Vi ber også regjeringen å vedta innstillingen.

Personer som ønsker å skrive under oppropet blir bedt om å henvende seg til Ivar Kristianslund som er bosatt i Sarpsborg.

Ivar Kristianslund

TÅKEPRAT FRA KrF
Generalsekretæren i KrF, Inger Helene Venås skriver i Dagen den 5/2-99, s. 2 at Aslak Bals "skriver ting som er direkte feil". Men denne påstanden hennes blir ikke dokumentert i artikkelen. Dette er et dårlig trekk mot en hedersmann som Aslak Bals. Derimot kommer det nokså klart frem at Inger Helene Venås ikke er villig til å si at de som forsvarer homofilt samliv går mot Bibelen og at de som fordømmer homofilt samliv er i harmoni med Bibelen. At Generalskretæren har en slik holdning forteller ganske mye om KrF av i dag!

Inger Helene Venås skriver at hvis kirkeministeren skal sørge for at lærespørsmål blir avgjort i harmoni med Bibelen, blir han en erkebiskop i Den norske kirke. Dette er tøv. Grunnloven av 1814 pålegger Kongen, og dermed regjeringen og kirkeministeren denne oppgaven. Dersom Inger Helene Venås har rett, har altså Kongen vært erkebiskop i Den norske kirke i hvert fall siden 1814.

Dessuten gjør Inger Helene Venås, Lilletun og Bondevik opprør mot Grunnloven. Et slikt opprør er verken kristelig eller demokratisk. Vår forfatning, og statskirkeordningen, forutsetter at Kongen bekjenner seg til Den evangelisk-lutherske religion. Grunnlovens § 2, 4, 12,16 og 27 pålegger ham å velge statsråder som håndhever og beskytter denne religion og som påser at kirkens lærere følger Bibelen. At et parti som kaller seg kristelig forsømmer dette og overlater lærespørsmålene til vranglærere er skremmende!

Inger Helene Venås og andre i KrF argumenterer med at det ville være uheldig om kirkeministre fra for eksempel Arbeiderpartiet skal avgjøre lærespørsmål. Til dette er følgende å si: Før det første må vi respektere Grunnloven. Skal den forandres, må det skje på en slik måte som Grunnloven selv foreskriver. For det andre er også kirkeministre fra Arbeiderpartiet pliktige til å følge Bibelen i følge Grunnloven. Dersom de ikke gjør det, er det grunn til alvorlige reaksjoner, for eksempel riksrett eller brudd slik som det skjedde under krigen. For det tredje er det liten grunn til å tro at kirkeministre fra Arbeiderpartiet vil ta hensyn til hva KrF har gjort. Dersom de ønsker å overstyre "kirken selv" gjør de det, uansett om KrF har gjort det eller ikke.

At KrF "overlater til bukken å passe havresekken" ved å la vranglærerne i kirken avgjøre lærespørsmål er derfor direkte dumt. Bedømt ut fra situasjonen slik vi kjenner den i dag, må dette automatisk føre til at kirken avkristnes.

At statskirkeordningen har svakheter er vel alle enige om. Men det er en misforståelse å tro at det er spesielt bibelsk å overlate overvåkingen av læren til biskoper og til en rådsstruktur som for en stor del består av personer som ikke har avlagt noe troskapsløfte og som heller ikke blir stilt til ansvar for sine beslutninger i denne verden. At konger og statsråder overvåker læren er neppe mindre bibelsk. Disse er vanligvis selv legmenn, selv om de er fremstående. Og det kan vel sies at det er et luthersk og bibelsk prinsipp at legfolket skal kontrollere at teologene holder seg til Bibelen. Dessuten er det konger og statsråder som utnevner biskopene. Ordningen er derfor naturlig. Og det er den ordningen Grunnloven foreskriver. Kongen har avlagt et troskapsløfte for Guds ansikt, og statsrådene er konstitusjonelt ansvarlige for å etterleve dette.

Generalsekretæren tar direkte feil når hun sier at påstanden fra Aslak Bals om at det er lett å avsette en biskop er "meningsløs". Hun bør formidle informasjonen fra Bals til kirkeministeren og statsministeren. Kanskje det er nytt også for dem? Et vedtak i statsråd er alt som skal til for å avsette en biskop! Biskopene står nå nærmest "i kø" for å bli avsatt. To som utpeker seg spesielt er Rosemarie Køhn og Ola Steinholt, men flere følger hakk i hæl. I kampen for å bli kvitt de bibeltro prestene har Steinholt hatt et meget nært samarbeid med en person som politiet har fastslått har drevet med anonym brevskrivning. Personens mål har vært å gi et falskt og usympatisk bilde av Steinholts motstandere. Og å gi inntrykk av splittelse i menigheten. Steinholts begrunnelse for suspensjonen var nettopp splittelse. Bare dette er grunn nok til å oppheve suspensjonen av prestene og til å granske Steinholts forhold til denne medarbeideren..

Inger Helene Venås avslører en merkelig og håpløs holdning til sannheten når hun skriver følgende om Aslak Bals: "…han og andre argumenterer som om de er de eneste som har rett i denne saken, …" Hva kan vi avlede om Inger Helene Venås’ eget syn ut fra dette? Jo, enten så er hun uenig i at homofilt samliv er synd som fører til fortapelse i følge Bibelen. I så fall er også hun en vranglærer. Eller så hevder hun at det går an å mene at homofilt samliv er synd, men det går også an å mene at det ikke er synd. Og da er hun fremdeles en vranglærer. Noe annet er det vanskelig å få ut av hennes uklare argumentasjon.

Sakens kjerne er meget enkel: Den som sier at homofilt samliv ikke er synd er en vranglærer. Derfor er biskop Ola Steinholt en vranglærer. Sokneprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen har frasagt seg tilsyn av biskopen slik Bibelen foreskriver. Tit. 3,10: "Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og én gang til." Rom. 16,17: "Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!" Sokneprestenes valg av Børre Knudsen som biskop var en handling som de hadde rett til i følge den lutherske lære. (Augustana, Art. 28.) KrF’s reaksjon på prestenes heltedådige bibeltroskap er å reise avskjedssak mot dem! Er det noe rart at stadig flere melder seg ut av KrF og inn i Kristent Samlingsparti som står fullt og helt på Bibelen og Grunnloven?

Tune den 6. Februar 1999

Ivar Kristianslund

Formann, Kristent Samlingsparti


Pressemelding
SATAN SEIRET
- FORELØPIG!

Kvinnenes svik
Djevelen vant en foreløpig seier da han fikk "biskop" Rosemarie Køhn til å gjeninnsette den lesbiske samboende "presten" Siri Sunde i prestestilling igjen. De to kvinnene lever i minst fire synder som de forsvarer stikk i strid med Bibelen:
(1) De har tiltatt seg en stilling i kirken som i følge Bibelen er forbeholdt menn.
(2) De forkynner et annet evangelium enn Jesu sanne evangelium. De sier nemlig at Gud godtar homofilt samliv, mens Bibelen sier med all mulig tydelighet at dette er en synd som leder til evig fortapelse.
(3) De setter seg opp mot kirkens ordninger i den hensikt å ytterligere undergrave kirkens Gudgitte lære.
(4) De har brutt et løfte eller en avtale, og forsvarer dette.

Konsekvensen av dette er at mange mennesker kan komme til å gå evig fortapt. De to kvinnene forsøker å narre folk til å tro at Gud mener det stikk motsatte av det han sier i sitt Ord! Dessuten har Den norske kirke beveget seg enda et skritt i retning av å bli helt ut en løgnkirke. Dette kan komme til å få enorme konsekvenser for hva det norske folk i fremtiden vil oppfatte som synd og ikke synd. Dette er katastrofalt, ikke bare for kirkemedlemmer, men for alle! Gud lar seg ikke spotte. Han kan komme til å straffe Norge som han straffet Sodoma og Gomorra!

Mottiltakene er bønn, arbeid og avskjed for vranglærerne
Alle sanne kristne må be om at Satans seier bare blir midlertidig. "Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke." (1Pet. 5,8.) De kristne må, hver på sin plass, arbeide for sannheten. Hver enkelt av oss kan på hver vår måte påvirke folkeopinionen og forskjellige bestemmende organer. Lær av de homofile lobbyistene. De ligger ikke på latsiden!

Rent konkret må de to kvinnene straks få avskjed fra sine kirkelige stillinger. Dette blir spesielt maktpåliggende sett på bakgrunn av de avskjedssaker som allerede er reist mot bibeltro prester som Børre Knudsen, Ludvig Nessa, Per Kørner, Ragnar Andersen, Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen. Suspensjonen av de to sistnevnte må straks trekkes tilbake.

Vil de kirkelige organer gjøre sin plikt?
Dersom prester, menighetsråd, biskoper, kirkeråd og andre innen kirken skal gjøre sin plikt, er det ingen tvil om at de må tilrå at de to kvinnene må avsettes. Men det er fare for at Jacob Jervell vil få rett. Han sier at det vil bli mye bråk men ingen handling og at det hele vil roe seg ned etter hvert. På mange måter er det biskopene og de kirkelige organer som har nøkkelen til å rydde opp. Dersom disse kommer med en klar oppfordring om å avsette de to kvinnene, kan Lilletun og regjeringen vanskelig vri seg unna sin plikt.

Vil Lilletun og regjeringen kjenne sin besøkelsestid?
Det er helt klart etter Grunnloven at Kongen og regjeringen har plikt til å avsette de to kvinnene. Og det har de også makt til! Men selv om både kirkeministeren og statsministeren bekjenner seg som kristne, har de tidligere vist at de er villige til å føre en helt ukristelig kirkepolitikk. Pilatus vasket sine hender og sa: "Jeg er uskyldig i denne rettferdige manns blod. Dette får dere svare for." (Matt. 27,24).

Lilletun og Bondevik gjør noe liknende. De påstår at de ikke har noe ansvar for kirkens lære. Men det er ikke sant! De har ingen rett til å oppheve Grunnloven ved en regjeringserklæring! Kristelig Folkepartis regjeringserklæring om at "kirken selv" (det vil ofte si vranglærere) skal avgjøre lærespørsmål er katastrofal for kristendommens stilling i Norge. Andre partier og KrF i regjeringsposisjon sørger for at vranglærere blir innsatt i kirken og KrF freder dem slik at de fritt kan spre sin åndelige gift. Dette må jo automatisk gå den gale veien!

KrF innfører katolsk kirkesyn
KrF’s prinsipp bryter med luthersk teologi og støtter den katolske misforståelsen at Bibelen er en uklar bok som bare kan leses av teologer. Men selv uomvendte mennesker kan jo forstå at Bibelen fordømmer homofilt samliv. Dersom uomvendte mennesker ikke kan forstå Guds lov, hvem kan da bli frelst?

KrF burde lære av Sigvald Mathias Hasund som var kirkestatsråd i Mowinckels annen regjering i tidsrommet 1928 - 1931. Den liberale teologen Kristian Schjelderup søkte direkte til kirkestatsråd Hasund på det ledige sokneprestembetet i Værøy og Røst. Men statsråden sendte søknaden i retur med anmerkning om at det ikke var mulig å utnevne en teolog som offentlig hadde gitt til kjenne at han hadde et annet syn enn det som kom til uttrykk i Grunnlovens § 2.

Skal lunkenheten råde?
Bondevik og Lilletun synes å ville gi inntrykk av at de står for det bibelske synet på homofilt samliv. Men deres forsvar av dette synet er langtfra helhjertet. Bondevik sa i et nyttårsintervju at han kunne tenke seg å gå til en gudstjeneste hvor en kvinnelig lesbisk samboende "prest" forrettet.

Lilletun har tatt initiativ overfor kirken med det mål å få flere kvinnelige biskoper. Som om det ikke skulle værte nok med Rosemarie Køhn! Dette har han gjort etter oppfordring fra Anne Lise Dørum som ikke er medlem av kirken og som heller ikke bekjenner seg som en kristen. Lilletun synes ikke å ha forstått at Den norske kirke skal være et trossamfunn. Med Bibelen som ufravikelig norm for tro, lære, bekjennelse og liv.

Legg press på KrF!
Grasrota i KrF bør forlange at regjeringen gjør sin plikt og avsetter Rosemarie Køhn og Siri Sunde. Det norske folk som helhet er ikke tjent med at vi får en "kirke" (statlig eller fri) som er en karikatur av en kristen kirke. Dette vil nemlig få ringvirkninger også inn i andre menigheter og i samfunnet for øvrig. Dersom KrF ikke på noen måte ønsker å være et kristelig parti har vi nå et godt alternativ i Kristent Samlingsparti som står helt på Bibelen og Grunnloven.

Tune den 3. februar, 1999

Ivar Kristianslund
Formann
Kristent Samlingsparti


TÅKEPRAT FRA KrF
Generalsekretæren i KrF, Inger Helene Venås skriver i Dagen den 5/2-99, s. 2 at Aslak Bals "skriver ting som er direkte feil". Men denne påstanden hennes blir ikke dokumentert i artikkelen. Dette er et dårlig trekk mot en hedersmann som Aslak Bals. Derimot kommer det nokså klart frem at Inger Helene Venås ikke er villig til å si at de som forsvarer homofilt samliv går mot Bibelen og at de som fordømmer homofilt samliv er i harmoni med Bibelen. At Generalskretæren har en slik holdning forteller ganske mye om KrF av i dag!

Inger Helene Venås skriver at hvis kirkeministeren skal sørge for at lærespørsmål blir avgjort i harmoni med Bibelen, blir han en erkebiskop i Den norske kirke. Dette er tøv. Grunnloven av 1814 pålegger Kongen, og dermed regjeringen og kirkeministeren denne oppgaven. Dersom Inger Helene Venås har rett, har altså Kongen vært erkebiskop i Den norske kirke i hvert fall siden 1814.

Dessuten gjør Inger Helene Venås, Lilletun og Bondevik opprør mot Grunnloven. Et slikt opprør er verken kristelig eller demokratisk. Vår forfatning, og statskirkeordningen, forutsetter at Kongen bekjenner seg til Den evangelisk-lutherske religion. Grunnlovens § 2, 4, 12,16 og 27 pålegger ham å velge statsråder som håndhever og beskytter denne religion og som påser at kirkens lærere følger Bibelen. At et parti som kaller seg kristelig forsømmer dette og overlater lærespørsmålene til vranglærere er skremmende!

Inger Helene Venås og andre i KrF argumenterer med at det ville være uheldig om kirkeministre fra for eksempel Arbeiderpartiet skal avgjøre lærespørsmål. Til dette er følgende å si: Før det første må vi respektere Grunnloven. Skal den forandres, må det skje på en slik måte som Grunnloven selv foreskriver. For det andre er også kirkeministre fra Arbeiderpartiet pliktige til å følge Bibelen i følge Grunnloven. Dersom de ikke gjør det, er det grunn til alvorlige reaksjoner, for eksempel riksrett eller brudd slik som det skjedde under krigen. For det tredje er det liten grunn til å tro at kirkeministre fra Arbeiderpartiet vil ta hensyn til hva KrF har gjort. Dersom de ønsker å overstyre "kirken selv" gjør de det, uansett om KrF har gjort det eller ikke.

At KrF "overlater til bukken å passe havresekken" ved å la vranglærerne i kirken avgjøre lærespørsmål er derfor direkte dumt. Bedømt ut fra situasjonen slik vi kjenner den i dag, må dette automatisk føre til at kirken avkristnes.

At statskirkeordningen har svakheter er vel alle enige om. Men det er en misforståelse å tro at det er spesielt bibelsk å overlate overvåkingen av læren til biskoper og til en rådsstruktur som for en stor del består av personer som ikke har avlagt noe troskapsløfte og som heller ikke blir stilt til ansvar for sine beslutninger i denne verden. At konger og statsråder overvåker læren er neppe mindre bibelsk. Disse er vanligvis selv legmenn, selv om de er fremstående. Og det kan vel sies at det er et luthersk og bibelsk prinsipp at legfolket skal kontrollere at teologene holder seg til Bibelen. Dessuten er det konger og statsråder som utnevner biskopene. Ordningen er derfor naturlig. Og det er den ordningen Grunnloven foreskriver. Kongen har avlagt et troskapsløfte for Guds ansikt, og statsrådene er konstitusjonelt ansvarlige for å etterleve dette.

Generalsekretæren tar direkte feil når hun sier at påstanden fra Aslak Bals om at det er lett å avsette en biskop er "meningsløs". Hun bør formidle informasjonen fra Bals til kirkeministeren og statsministeren. Kanskje det er nytt også for dem? Et vedtak i statsråd er alt som skal til for å avsette en biskop! Biskopene står nå nærmest "i kø" for å bli avsatt. To som utpeker seg spesielt er Rosemarie Køhn og Ola Steinholt, men flere følger hakk i hæl. I kampen for å bli kvitt de bibeltro prestene har Steinholt hatt et meget nært samarbeid med en person som politiet har fastslått har drevet med anonym brevskrivning. Personens mål har vært å gi et falskt og usympatisk bilde av Steinholts motstandere. Og å gi inntrykk av splittelse i menigheten. Steinholts begrunnelse for suspensjonen var nettopp splittelse. Bare dette er grunn nok til å oppheve suspensjonen av prestene og til å granske Steinholts forhold til denne medarbeideren..

Inger Helene Venås avslører en merkelig og håpløs holdning til sannheten når hun skriver følgende om Aslak Bals: "…han og andre argumenterer som om de er de eneste som har rett i denne saken, …" Hva kan vi avlede om Inger Helene Venås’ eget syn ut fra dette? Jo, enten så er hun uenig i at homofilt samliv er synd som fører til fortapelse i følge Bibelen. I så fall er også hun en vranglærer. Eller så hevder hun at det går an å mene at homofilt samliv er synd, men det går også an å mene at det ikke er synd. Og da er hun fremdeles en vranglærer. Noe annet er det vanskelig å få ut av hennes uklare argumentasjon.

Sakens kjerne er meget enkel: Den som sier at homofilt samliv ikke er synd er en vranglærer. Derfor er biskop Ola Steinholt en vranglærer. Sokneprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen har frasagt seg tilsyn av biskopen slik Bibelen foreskriver. Tit. 3,10: "Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og én gang til." Rom. 16,17: "Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!" Sokneprestenes valg av Børre Knudsen som biskop var en handling som de hadde rett til i følge den lutherske lære. (Augustana, Art. 28.) KrF’s reaksjon på prestenes heltedådige bibeltroskap er å reise avskjedssak mot dem! Er det noe rart at stadig flere melder seg ut av KrF og inn i Kristent Samlingsparti som står fullt og helt på Bibelen og Grunnloven?

Tune den 6. Februar 1999
Ivar Kristianslund
Formann, Kristent Samlingsparti

TROENDE ANNE LISE MISFORSTÅR
I Demokraten 27/1 ber hun meg og Haraldseid om å gjøre opp på gutterommet. Men Haraldseid og jeg er meget gode venner og har ikke noe å gjøre opp. Saken gjelder ikke uvennskap mellom personer, men uenighet om hva som skal kunne sies på radio. Siden det dreier seg om offentlige radiosendinger, og siden Haraldseid på radiosendinger har gitt uttrykk for at jeg har sagt ting som ikke bør sies, må jeg også offentlig ta til motmæle.

Jeg mener at den avkristningen som nå finner sted i kirken og samfunnet, og som KrF er med på, er så dramatisk og alarmerende at noen er nødt til å si fra med ord som ikke er til å misforstå. Haraldseid, derimot, ønsker at Radio Øst skal være en "snill" radiostasjon som ikke sender noe som irriterer noen, selv om det som sies er sant.

Anne Lise viser til det ofte misbrukte bibelordet om ikke å dømme. Merk at dette ordet først og fremst har brodd mot dem som ikke er villige til å anvende Guds Ord på seg selv. Men liberale teologer ynder å bruke ordet for å stoppe enhver påpeking av at noe er synd. Anne Lise bør merke seg at det å advare synderen ikke nødvendigvis er det samme som å dømme.

I Esekiel 3,18-19 står det: "Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø! – og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige, og han ikke omvender seg fra sin ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel." Det jeg har gjort er å advare KrF mot den ugudelige politikken de har ført bl.a. ved å avsette bibeltro prester. Og jeg har sagt at dette ikke skal bli glemt. Dette gjør jeg av hensyn til vårt land og folk. Vi er ikke tjent med å ha et parti som kaller seg kristelig, men som faktisk er en pådriver i avkristningen.

Tune den 4. Februar, 1999
Ivar Kristianslund
Formann
Kristent samlingspartiPressemelding
RADIO ØST,
KrF OG YTRINGSFRIHETEN

Personer som støtter KrF's kristendoms-forfølgelser i Finnmark har skremt redaktøren i Radio Øst, Gunnar Haraldseid til å si opp kontrakten som jeg på vegne av Kristent Samlingsparti har inngått med denne radiostasjonen.
Haraldseid har fortalt meg at han er redd for å bli saksøkt dersom han lar meg fortsette med mine programmer. I programmene har jeg stadig understreket at hvem som helst kan få lov til å møte meg på radioen og motsi meg dersom de mener at jeg har sagt noe som er galt. Men disse personene som har skremt Haraldseid er for feige til å møte meg i en åpen debatt. De vet nemlig at det jeg sier er sant. Og de ønsker å holde sannheten nede i urettferdighet. KrF's taktikk i de skammelige presteavskjedssakene er å gi et falskt bilde av virkeligheten og å dysse det hele ned.

Haraldseid har gjentatte ganger både på radio og i aviser sitert fra kontrakten og hevdet at jeg har brutt den. Dette har han gjort for at folk skal kunne vurdere om de er enige med ham, hevder han. Men hvorfor siterer han da ikke det som jeg har sagt, og som han mener er brudd på kontrakten?
Folk går neppe rundt omkring og husker alt som jeg har sagt på Radio Øst.

Det er vel ikke mulig å vurdere om jeg har brutt kontrakten når man ikke får høre hva jeg har sagt?

Da Haraldseid stoppet sendingene ba jeg ham om å fortelle lytterne hva jeg har sagt som han mener er brudd på kontrakten. Det var han ikke villig til. Følgelig må vi konkludere med at Haraldseid offentlig beskylder meg for lovbrudd og kontraktbrudd uten å ville underbygge det.

Når et politisk parti som Kristent Samlingsparti betaler for sendinger på Radio Øst, må vi forvente at vi skal få lov til å kritisere et annet politisk parti. Når kritikken mot Kristelig Folkeparti synes hard, er dette bare et resultat av at partiet har gjort det stikk motsatte av det som partiet har plikt til å gjøre. Det er høyst tvilsomt om Radio Øst, som har offentlig lisens i et land med ytringsfrihet, har rett til å kneble ytringsfriheten på denne måten.

Kristelig Folkeparti er av en vranglærende biskop blitt bedt om å avskjedige to bibeltro prester. Partiet har fulgt henstillingen, selv om de egentlig har plikt til å avsette biskopen. Partiledelsen er dominert av personer som står for en liberal teologi. De lyver systematisk og sier at denne saken ikke har noe med bibeltroskap å gjøre. På denne måten forsøker de å narre grasrota i partiet. Partiledelsen ønsker at prestene skal bli avskjediget og at saken skal glemmes så snart som mulig. Men vi i Kristent Samlingsparti skal sørge for at dette ikke blir glemt. Rettssaken som KrF har startet mot de to prestene kommer antakelig opp i Alta ut på vårparten.

Dette er en opplagt sak. Prestene har all rett på sin side! Dersom KrF vinner denne saken er det et bevis på at norsk rettsvesen er fullstendig korrupt. Det tjener Radio Øst, hvor Norsk Luthersk Misjonssamband er dominerende eier, lite til ære at radioen beskytter KrF i en så råtten sak som denne!

KrF har vært opptatt av å skaffe økonomisk støtte til misjonsorganisasjoner, og bra er det! Men det nytter ikke å drive avlatshandel. Når KrF behandler samvittighetsfulle prester og menigheter på en ugudelig måte, kan ikke partiet kjøpe seg fri fra sin skyld ved å skaffe penger til misjonsorganisasjonene. I følge Jesus er det ikke pengene som skal frigjøre oss. Nei, "sannheten skal frigjøre dere." (Joh.8,32.)

Grasrota i KrF bør nå begynne å undersøke hvorledes det kan ha seg at ledelsen fører en politikk som på mange felter går ut på det stikk motsatte av hva partiet offisielt har stått for i årtier. Kan det for eksempel være infiltrasjon fra personer som er tilsluttet hemmelige organisasjoner som har helt andre formål enn å styrke kristendommen? Grasrota bør nå forlange at suspensjonen av de to prestene oppheves straks! Dersom dette ikke skjer, bør de melde seg ut av KrF og inn i Kristent Samlingsparti. Kristne mennesker kan ikke være bekjent av å være medskyldige i en så skammelig gjerning som denne suspensjonen. Det er et paradoks at kristenfolket bruker sin politiske makt til å avkristne Norge!

Tune den 2. januar, 1999

Ivar Kristianslund


logbilde.jpg (28265 bytes)

KrF's
TJENESTE-
FORSØMMELSE

I Finnmark Dagblad 8/12-98 skriver fungerende fylkesleder for Finnmark Kristelig Folkeparti, Johan Bakken Sandvik et innlegg som er stilet som et brev til Kautokeino Kristelig Folkeparti. Temaet er presteavsettelsene og den massive utmeldingen av Kautokeino KrF og innmeldingen i Kristent Samlingsparti. Brevet er skrevet i en vennlig og forsonlig tone, og det er jo hyggelig. Men brevet inneholder også graverende feil som setter hele saken på hodet. Dette vil jeg derfor arrestere nedenfor.

Bakken Sandvik skriver at "Kristelig folkeparti tar både grunnloven, kristendommen og Bibelen alvorlig." At dette er feil vet enhver som har fulgt med i hva partiet har gjort med for eksempel kirken og skolen.

Partiet har utnevnt en rekke vranglærere til kirkelige stillinger, og ledende politikere i partiet har uttalt offentlig at de ønsker seg flere kvinnelige biskoper. Kirkestatsråd Jon Lilletun ville godkjenne en "opplysningsvideo" for barn som lærte 13-års gutter hvorledes de skulle få jenter opp i senga for å ha samleie med dem. Først etter at jeg hadde politianmeldt ham for dette, fikk han visse betenkeligheter. Den samme Lilletun roser et "kristendomsfag" som likestiller hedenskap og kristendom og som forfører barn helt ned til 6-årsalderen ved å lære dem muslimske bønner. KrF har programfestet at det bør bli lettere tilgang på prevensjonsmidler for barn. Dette er noen få eksempler. Jeg kunne fortsette å skrive en lang liste som viser at KrF-ledelsen har forlatt Bibelen som norm.

Bakken Sandvik forsøker å forsvare Kristelig Folkepartis ugudelighet i regjeringsposisjon ved å henvise til romerne kapittel 13. Men han unnlater å fortelle at regjeringen har brutt Norges grunnlov som er overordnet alle andre lover og regler for landets styre. Regjeringen har også brutt Guds bud. Disse bud gjelder selvsagt ikke bare for privatpersoner, men også for konger og andre myndigheter. Et parti som kaller seg kristelig er forpliktet på kristendommen. Og Grunnloven pålegger regjeringen å styre på en kristelig måte i en rekke konkrete sammenhenger. KrF-ledelsen forsøker å innbille "grasrota" i partiet at de er nødt til å styre så ugudelig som de gjør. Men dette er ikke sant. Sannheten er at ledelsen er dominert av liberale mennesker som ikke ønsker å fremme bibelsk kristendom.

Om avskjedssaken skriver Bakken Sandvik følgende: "Dette har ingen ting med prestenes bibeltroskap å gjøre. Det var kun en reaksjon på prestenes tjenesteforsømmelse i den tjenesten de fikk lønn for å utføre. Prestene styrte bevisst mot en avskjed for å markere sitt syn. Jeg viser fremdeles til Paulus brev til romerne kapittel 13." Dette er en utrolig frekk og feilaktig påstand som KrF-ledelsen stadig gjentar. Sannheten er at prestene på ingen måte har forsømt sin tjeneste! Tvert imot har de til punkt og prikke fulgt Bibelen, Grunnloven, kirkens bekjennelsesskrifter og det ordinasjonsløftet som de høytidelig har avlagt for Guds ansikt. De har ikke en gang brutt med biskopen på det administrative plan. Men de har brutt med ham på det åndelige plan, slik Augustana pålegger dem. KrF har gjort en dødssynd mot prestene og menighetene ved å forsøke å forføre dem og ved å forfølge Guds trofaste tjenere.

Jeg vil derfor stille Bakken Sandvik følgende spørsmål: (1) Ville det ha blitt noen avskjedssak dersom biskop Ola Steinholt hadde holdt seg til Bibelens lære og sitt ordinasjonsløfte? (2) Ville det ha blitt noen avskjedssak dersom sokneprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen ikke hadde vært bibeltro, men hadde fulgt Steinholts vranglære? (3) Har Steinholt utført den tjenesten han har fått lønn for å utføre? (4) Hvem er det som er problemet i denne saken, Steinholt eller prestene? (5) Mener han at prestene burde ha akseptert Steinholts syn? (6) Hva bygger han på når han skriver at prestene styrte bevisst mot en avskjed? (7) Hvem mener Bakken Sandvik har Gud på sin side; Steinholt og KrF, eller Lyngmo og Thorsen? (8) Hvilket bibelsted bør prestene legge størst vekt på i Steinholtsaken; Rom. 13,1 som sier "Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg." Eller Ap. gj. 5,29 hvor det står: "En skal lyde Gud mer enn mennesker!" (9) Har Lilletun og Bondevik utført den tjenesten de har fått lønn for å utføre? Jeg viser i denne sammenheng til Grunnloven hvor ' 4 lyder slik: "Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne." Og hvor ' 16 lyder slik: "Kongen ... paaser, at Religionens offentlige lærere følge de dem foreskrevne Normer." (Altså Bibelen og Bekjennelsen.)

(10) Hvem er det som har vært lydige mot landets lover; er det Steinholt og KrF eller er det Lyngmo og Thorsen?

(11) Mener han at KrF har oppført seg på en kristelig måte mot de to prestene og menighetene deres?

KrF var en gang et parti for kristenfolket. Jeg har selv vært kommunestyremedlem, lokallagsformann, osv. i dette partiet, og har ofret mye tid og penger på partiet. Men kristelig Folkeparti er ikke lenger noe kristelig parti. Å si at KrF er et kristelig parti i dag er å bedra folk.

Dersom KrF ønsker å fremtre som et kristelig parti, bør partiet øyeblikkelig oppheve suspensjonen av Lyngmo og Thorsen. Dette har partiet både plikt til og makt til.
Men hvorledes er det med viljen? Når partiet ikke en gang har viljen til å handle kristelig, lovlydig, kjærlig og rettferdig i en så enkel og opplagt sak, hvorledes skal man da kunne stole på partiet i mer kompliserte saker?

Det er blitt hevdet i denne debatten at jeg har profittert på splittelsen i Kautokeino. Dette er helt feilaktig. For meg er ikke partiet et mål i seg selv. Mitt anliggende er at Den norske kirke skal være en Jesu Kristi kirke og at Norge skal være et kristent land. Jeg ville ha vært lykkeligere om Steinholt hadde forlatt sin vranglære og om KrF hadde opphevet suspensjonen av prestene enn det jeg er nå med fremgangen for Kristent Samlingsparti!

Det er også blitt hevdet at jeg har skrytt av at Kristent Samlingsparti har blitt representert i kommunestyre og formannsskap i Kautokeino. Jeg har ikke skrytt, men bare referert fakta. Dersom KrF og andre ikke legger om kursen kraftig i kristen retning, tror jeg at Kristent Samlingsparti ved Guds hjelp skal komme til å vokse betraktelig i fremtiden på bekostning av KrF og de andre ugudelige partiene. Det er mange velgere som etter hvert begynner å forstå at ugudeligheten har sin pris, både på den ene og den andre måten. Dypest sett er det bare kristen politikk som er god politikk. Og Kristent Samlingsparti er det eneste partiet i landet som står for en kristen politikk.

Tune den 21/12-1998

Ivar Kristianslundks-stor.jpg (5174 bytes)

ivarbild.jpg (23980 bytes)

LEDELSE

Landsmøtet er partiets øverste myndighet. Her møter bl.a. Landsstyret og ca. to representanter fra hvert fylkeslag.

Landsstyret består bl.a. av fylkesformennene og nestformennene i fylkeslagene og hele sentralstyret.

Sentralstyret består for tiden av:
Professor Ivar Kristianslund,
formann.
Karl J. Granberg,
nestformann.
Morten Selven,
politisk nestformann.
Hans-Jacob Frøen, organisatorisk nestformann.
De øvrige sentralstyremedlemmene er:
Ingjerd Thoresen,
Leiv Arne Bødal,
Kai Spydevold,
Leif Håheim og
Aslak Persen Bals.

Arbeidsutvalget består av formannen, nestformannen, den politiske nestformannen og den organisatoriske nestformannen, med 2 varamedlemmer utpekt av sentralstyret.

Partiets sekretariat:
Kristent Samlingsparti, Ryenveien 33,
1719 Greåker.

Telefon: 69147149.
Mobil 90957002.
Telefaks: 69147149. Postgirokonto nummer: 0540.1521544.


FORMÅL:
Kristent Samlingsparti (KS) har Bibelen og Grunnloven som sine ideologiske fundamenter. Et hovedformål med partiet er å legge forholdene best mulig til rette på det politiske området slik at den avkristningsprosessen som har funnet sted kan stanses og reverseres.

Hvis dette skal lykkes, må også den sosialistiske tankegangen som gjennomsyrer politikken i Norge erstattes med bibelbasert tenkning. Partiet går inn for at enkeltmennesket og familien skal få den frihet og trygghet som Gud har tiltenkt dem, men at samtidig ansvaret overfor Gud og medmennesker tydeliggjøres.

KS går inn for at alle lover skal være i harmoni med Bibelen. Det er derfor en selvfølge at ugudelige lover som f.eks. Fosterdrapsloven og Partnerskapsloven skal avskaffes, og at Likestillingsloven skal avskaffes eller fullstendig omarbeides. Kristendomsundervisningen i skolen må gjenreises til en bibelsk standard. Den norske kirke skal være en bibeltro Jesu Kristi kirke - ikke et redskap til å gjennomføre menneskemeninger som er i strid med Guds Ord. Såkalt "samboerskap" må erstattes av livslange ekteskap. Foreldreretten må respekteres. Det skal legges til rette for private skoler og hjemmeundervisning. Israel må anerkjennes og velsignes med sikre grenser som kan forsvares og med Jerusalem som selvfølgelig hovedstad. Norge skal være en suveren kristen nasjonalstat, slik Grunnloven forutsetter.

BLI MEDLEM!
Det skulle være unødvendig å dokumentere behovet for Kristent Samlingsparti (KS) i dag. Kristelig Folkeparti er ikke lenger noe parti for kristenfolket. Det skiller seg lite fra de andre partiene og er stadig på kollisjonskurs med Bibelen og Grunnloven. Kristent Samlingsparti er på offensiven og får stadig mer innflytelse og oppslutning. Det er viktig at alle kristne nå blir løst fra motløshets (2. Tim. 1,7). Bibelen er full av eksempler på at når Gud er med, er ingen ting umulig. Ved å være frimodige, er vi med på å forme folks meninger. Mange velgere fra flere partier forstår nå at partiene på Stortinget er i ferd med å kjøre Norge i grøfta. Andre partier vil etter hvert bli nødt til å forandre sin politikk fordi de blir redde for å miste stemmer til oss. Vi er det eneste partiet i Norge som ser klart at avkristningen også medfører enorme sosiale og økonomiske problemer. Dersom avkristningen fortsetter, vil Norge gå under!

Et partis styrke måles bl.a. ved medlemstallet. Ved å bli aktivt eller passivt medlem vil du være med på å gi oss tyngde i politikken og inntekter som vi sårt trenger. For å bli medlem, må man i følge partiets vedtekter ha fylt 15 år og akseptere partiets formål. For å bli valgt til tillitsverv må man være personlig bekjennende kristen og stå på Guds Ord.

Vi satser på å få mange medlemmer fremfor å ha en høy kontingent. Derfor har vi fra 1999 satt kontingenten ned til kr 100,- per år for et vanlig medlem. Pensjonister, trygdede, studenter, soldater og personer under 18 år betaler bare halvparten av dette, nemlig kr 50 per år. Dersom flere personer innen en familie med felles husholdning ønsker å bli medlemmer, betaler bare hovedpersonen kr 100,- per år. De øvrige betaler kr 50,- per år. Dersom alle i familien er pensjonister e.l., betaler alle kr 50,- per år.

Kontingenten er så lav at den skulle være overkommelig for alle. Men det er selvsagt anledning til å gi gaver i tillegg, og slike er vi meget takknemlige for. Kontingenten sendes til:

Kristent Samlingsparti, Ryenveien 33,
1719 Greåker. Postgirokonto 0540. 1521544.
Vi sier på¨forhånd hjertelig takk for all støtte.

Ved å støtte vårt parti er du med på å bevare vår kristne kulturarv og ålegge forholdene til rette for at Guds Ord kan få fritt løp både her hjemme og på misjonsmarken. Husk at en ugudelig stat ofte kan ødelegge det som et kristent hjem eller en kristen menighet har bygd opp!

LITTERATUR:
En 8 siders valgbrosjyre for Østfold ved stortingsvalget i 1997 kan fås gratis ved henvendelse til sekretariatet.
Partiformannen, Ivar Kristianslund har skrevet en rekke debattartikler om kristendom og politikk, Bibelens pålitelighet, etc. som er samlet i to hefter, Hefte I (76s.) og Hefte II (104 s.). Heftene er anmeldt i bladet „Lys" for september 1998. Heftene kan bestilles fra
AKF,
Boks 196, 4660 Evje.
Prisen per hefte er kr 45,- pluss frakt.